دیگر به این نتیجه رسیدم

دیگر به این نتیجه رسیدم که بهتر است اصلا در مورد اینکه برای دوستانم چقدر ارزش دارم فکر نکنم … چون به نتایج جالبی نخواهم رسید … متاسفانه لنا برای دوست داشتن آفریده شده است .. نه دوست داشته شدن …. آیا این موضوع این قدر مهم است ؟؟؟