معلمی در مکتب حکابت می

معلمی در مکتب حکابت می گفت :” نظامی دقیق در بدن آدمی است ، چشم انسان می بیند ، گوش او می شنود ، بینی انسان بو می کشد ، و پایش راه می افتد و … ”
شاگردی عرض کرد : ” جناب استاد مال من بر عکس است ، پاهایم بو می کند و دماغم راه می افتد . پس چندان نظم دقیقی در بدن آدمی نمی باشد !!! ”
( دوچرخه )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *