نتایج آزاد هم آمد

نتایج آزاد هم آمد ! هر دو رشته اولم قبول شدم ! مهندسی پزشکی و مهندسی کامپیوتر !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *