کم کم دارد تمام درس‌ها

کم کم دارد تمام درس‌ها به پایان می‌رسد، این هم یک ترم دیگر … باید باور کرد که دارد به پایان مي‌رسد!
خسته نباشم؟! فعلا که تمام خستگی‌ها در تن‌ام مانده … زمانی برای خسته نبودگی ندارم!

– کودکان سيگاري‌ها کم‌دقت‌ترند. –

– کودکان سيگاري‌ها کم‌دقت‌ترند.
– فرزندان سيگاري‌ها رشد ذهني کم‌تري دارند.
– کودکان والدين سيگاري ضريب‌هوشي پايين‌تري دارند.
– اين کودکان بيش‌تر از هم‌سن‌وسال‌هاي‌شان بيمار مي‌شوند.
– سيگاري‌ها بيش از ديگر انسان‌ها در معرض بيماري‌هاي قلبي قرار دارند …

مرد صداي راديو را بلند‌تر کرد، پکي به سيگارش زد و پاي‌اش را روي پدال گاز فشرد …