مبارکا باد!

خوب به سلامتی نخستين محصولات کارحانه​ی ما هم توليد شد! ما الان داريم به سوريه شکر صادر می​کنيم. ديدن اين همه ماشين در حال کارکردن کلی هيجان​انگيز است.
راستی! من فکر کنم ديگر نتوانم هو ای تازه تنفس کنم. اين​جا همه شديدا سيگار می​کشند. فکر کنم به زودی سرطان بگيرم.

Yorgos

خوب اين هم Yorgos است! يکی از مهندسان اين​جا که در يوگوسلاوی درس می​خواند.
نظرتان در مورد چهره​اش چيست؟! البته عکس خيلی خوبی نيست! شايد دفعه​های بعدی به​تر بتوانم عکس بگيرم.

Yorgos.1