کمی تأخیر مشکلی ایجاد نمی کند!

تا الان سه تا از آرزوهای بزرگ دوران نوجوانیم برآورده شده!
یک) با دوچرخه مسیرهای روزمره ام را طی کنم، یعنی مثلا از دانشگاه تا خانه یا از خانه تا مغازه سر کوچه را رکاب بزنم!
دو) یک اتاق داشته باشم فقط برای خودم!
سه) یک آسمان شب خوشگل درست کنم برای خودم روی سقف اتاقم! با این ستاره های شبتاب چسبان!

خیلی جالب است که زندگی آدم یک خرده Delay دارد! به آرزوهای نوجوانی ات در دوران جوانی ات دست می یابی و ….

Apple store

WoW! It is unbelievable! Soon there will be an apple store in West Edmonton Mall! I am really looking forward to go there and check every thing I have heard about apple stores. I was wondering if it is going to be a 24-hour store,like the one in New York, so that finally I can have a hobby for late evenings when all the other shops are closed in a silly way!